Wdrożenie SAP CRM szybciej i taniej

SPRINT – krótsza droga do CRM


Wdrożenie SAP CRM szybciej i taniej

Od maja br. w ofercie 7milowego jest dostępny pakiet SPRINT CRM. Nowe rozwiązanie zawiera najważniejsze, gotowe do użycia funkcje SAP CRM z zakresu marketingu, sprzedaży i serwisu. Zarządzanie relacjami z klientami wreszcie może zyskać nową jakość, i to za rozsądną cenę.

Pakiet SPRINT CRM to dobra nowina dla wszystkich firm w Polsce, korzystających z SAP ERP, które rozważają wdrożenie rozwiązań klasy CRM, by poprawić relacje ze swoimi partnerami biznesowymi, a jedyne, co ich powstrzymuje, to zbyt wysoka bariera wejścia. Teraz można rozpocząć korzystanie z kompleksowego rozwiązania już nawet dwa miesiące od rozpoczęcia projektu, angażując znacznie mniejsze środki niż przy dotychczas realizowanych wdrożeniach SAP CRM.

Elastyczny i wielofunkcyjny CRM, dodatkowo zintegrowany z systemem ERP to marzenie wielu firm korzystających z rozwiązania SAP ERP. Niestety, do niedawna narzucający się wybór – system tego samego producenta: SAP CRM – był poza zasięgiem większości polskich firm. Długi i złożony proces wdrożenia oraz wysokie koszty licencji i projektu – po zsumowaniu niejednokrotnie okazywało się, że koszt SAP CRM był porównywalny z wdrożeniem systemu ERP. I często przekraczał budżety firm.

Pozostawały więc rozwiązania zastępcze – dewelopment w obszarze SAP SD (który jednak nie jest w stanie zastąpić funkcji CRM w większości firm) i rozwiązania CRM innych producentów, interfejsowane (lub nie) z SAP ERP. W niektórych firmach takie ograniczone funkcjonalnie rozwiązania są w zupełności wystarczające, większość jednak może zyskać znacznie więcej, wykorzystując zaawansowane funkcje SAP CRM i dodatkowo integrując go z systemem SAP ERP.

Czym jest SPRINT CRM

Ten stan rzeczy nareszcie może ulec zmianie. Dostępny w ofercie Grupy BCC pakiet SPRINT CRM to rozwiązanie, które pozwoli obniżyć „barierę wejścia w SAP CRM”. System dostępny szybciej, bez długotrwałego wdrożenia i rozbudowanej fazy koncepcyjnej, niższe i przewidywalne koszty projektu to założenia, które były punktem wyjścia dla twórców rozwiązania. Efektem jest system, który pokrywa najważniejsze potrzeby CRM większości firm. Równocześnie klient ma możliwość rozwijania narzędzia w przyszłości (w obszarze objętym licencjami CRM Rapid Deployment Solution).

SPRINT CRM to gotowy do użytku, kompletny pakiet CRM, oparty na SAP CRM 7.0 EhP2 – najnowszej wersji systemu SAP wspierającego zarządzanie relacjami z klientami. Istotą SPRINT CRM jest dostępność gotowych do pracy funkcji z najważniejszych obszarów marketingu, sprzedaży i serwisu.

Rozwiązanie powstało z myślą o firmach zainteresowanych usprawnieniem sfer marketingu, sprzedaży i/lub serwisu poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu CRM. Naturalnym adresatem są zwłaszcza organizacje pracujące z SAP ERP, chcące korzystać z wartości, jaką niesie krajobraz komplementarnych rozwiązań od jednego producenta.

SPRINT CRM wspiera najważniejsze działania przedsprzedażowe, sprzedażowe i posprzedażowe realizowane z klientami. Gotowe, zaszyte w rozwiązaniu predefiniowane procesy obsługują m.in.:

  • zarządzanie danymi klientów i osób kontaktowych,
  • zarządzanie działaniami łącznie z integracją z MS Outlook,
  • zarządzanie kampaniami marketingowymi,
  • zarządzanie szansami sprzedaży (leadami) i lejkiem sprzedaży,
  • zarządzanie ofertami i zleceniami sprzedaży, w integracji z systemem SAP ERP (w tym kontrola dostępności towarów),
  • zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi,
  • zaawansowane raportowanie danych z obszaru CRM zintegrowane w CRM.

Każdy z tych obszarów może być dowolnie rozwijany, zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami klientów. Każdy z nich jest także zintegrowany z odpowiednimi obszarami SAP ERP (np. sprzedaż i dystrybucja, kontrola dostępności).

Klienci, kontakty, partnerzy biznesowi
Dane klientów i osób kontaktowych to serce rozwiązań klasy CRM. W SPRINT CRM, dzięki integracji z SAP ERP, uzyskujemy możliwość wymiany danych klientów i osób kontaktowych pomiędzy SPRINT CRM a SAP ERP oraz otwierania transakcji ERP służącej do wyświetlania danych klienta z poziomu CRM.

Oprócz rejestracji danych (dane kontaktowe, osoby odpowiedzialne, przychody, historia kontaktów itp.) rozwiązanie pozwala tworzyć zadania dla wybranych klientów, budować hierarchię i przypisywać do niej klientów oraz łączyć zduplikowanych partnerów biznesowych (np. w sytuacji gdy nowy klient został wprowadzony przez handlowców dwukrotnie).

Ponadto SPRINT CRM umożliwia wyświetlanie dokumentów związanych z partnerami biznesowymi na karcie danych klienta: zadania, szanse, szanse potencjalne, oferty ERP oraz zlecenia sprzedaży ERP. Aby uzyskać szybszy i łatwiejszy dostęp do najważniejszych danych klienta, SPRINT CRM daje nam możliwość generowania Arkusza Danych Klienta w formacie PDF.

Zarządzanie klientami i osobami kontaktowymi

Zarządzanie działaniami
SPRINT CRM umożliwia rejestrowanie działań związanych z klientami (np. telefony wychodzące i przychodzące, spotkania, e-maile) oraz działań niezwiązanych bezpośrednio z klientami, np. przygotowanie prezentacji przez pracownika.

Poprzez narzędzie Groupware Integration jest możliwość przesyłania i zarządzania zadaniami, kontaktami, spotkaniami oraz e-mailami pomiędzy CRM a pocztą MS Outlook.

Kampanie marketingowe
Kampanie marketingowe – to podstawowe narzędzie w działaniach wspierających sprzedaż – może być efektywnie zarządzane z poziomu SPRINT CRM. Rozwiązanie umożliwia rejestrację planowanych i realizowanych kampanii oraz tworzenie planów marketingowych. Segmentacja klientów może się odbywać na podstawie danych z systemu, np. atrybutów marketingowych przypisanych do danych klientów czy ich danych teleadresowych oraz list zewnętrznych (import danych o klientach z plików). W ramach realizacji kampanii inicjowane są działania dla sprzedawców/marketerów, może być realizowany mailing do wybranej grupy docelowej lub można wyodrębnioną grupę klientów wyeksportować do pliku zewnętrznego (np. w celu przekazania zewnętrznemu call center).

Rozwiązanie obsługuje również Zintegrowany Kalendarz Marketingowy, który zawiera terminy związane z planami marketingowymi, elementami marketingowymi oraz kampaniami marketingowymi, a także umożliwia bezpośrednie tworzenie, kopiowanie i usuwanie ww. dokumentów marketingowych. Ponadto posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki któremu istnieje możliwość ustawiania filtrów czy schematów kolorów w celu lepszego wyróżnienia danych kampanii i planów marketingowych na jednym ekranie.

Przykładowe funkcjonalności marketingowe; plany i kampanie marketingowe oraz segmentacja klientów

Zarządzanie potencjalnymi szansami sprzedaży
Ta funkcjonalność służy do rejestrowania potencjalnych szans sprzedaży (leads) z rynku, co stanowi początek lejka sprzedażowego, którym możemy zarządzać poprzez CRM. Umożliwia automatyczne przypisywanie osób odpowiedzialnych za realizację potencjalnych szans sprzedażowych oraz automatyczne generowanie dokumentów szans sprzedażowych.

Szanse i lejek sprzedaży
Kolejny krok w procesie – zarządzanie szansami i analiza lejka sprzedaży – pozwala na pracę nad konkretnymi szansami, co jest przydatne zwłaszcza w skomplikowanych i długotrwałych procesach sprzedażowych. Zarządzanie prawdopodobieństwem sprzedaży i zadaniami na poszczególnych etapach realizacji szansy umożliwia funkcjonalność Asystenta Sprzedaży. W ramach tej funkcjonalności dostępne są raporty pozwalające analizować efektywność lejka (np. obserwacja lejka, analiza lejka, otwarte szanse), do których mogą być przypisywane wskaźniki, np. utraty szansy czy planowanej sprzedaży w relacji do danych osób lub całego zespołu. Mogą być one analizowane z wykorzystaniem stworzonych wcześniej filtrów (np. szanse zamykane w okresie do 30 dni) albo filtrów tworzonych przez użytkowników systemu.

Szansa sprzedażowa i analiza lejka sprzedaży

Oferty i zlecenia sprzedaży w integracji z SAP ERP
Firmy korzystające z SAP SD mają możliwość zintegrowania zarządzania ofertami i zleceniami sprzedaży z tym obszarem systemu CRM. Ta funkcjonalność umożliwia tworzenie i procesowanie ofert i zleceń sprzedaży ERP z ekranu CRM (pozwala korzystać przy tym z funkcjonalności typowych dla SAP SD – kontroli dostępności towarów, ustalania cen czy sprawdzania otwartych ofert przy tworzeniu zlecenia sprzedaży). Możliwe jest też tworzenie dokumentów ofert i zleceń sprzedażowych w referencji do szansy sprzedażowej, czyli dokumentu typowego dla CRM.

Zlecenie sprzedaży ERP obsługiwane z poziomu SPRINT CRM z przykładowymi blokami

Serwis i obsługa posprzedażowa
Dla firm, które znaczną część przychodu czerpią ze sprzedaży do stałych klientów (dosprzedaż, sprzedaż cykliczna, obsługa prenumerat i abonamentów, także sprzedaż usług czy urządzeń) oraz serwisu przygotowano narzędzia do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Firmowe i zewnętrzne call/contact center zyskują możliwość wykorzystania różnych kanałów komunikacji (e-mail, telefon, faks). Dodatkowo narzędzie jest połączone z funkcjonalnością bazy wiedzy, która umożliwia wyszukiwanie rozwiązania dla wprowadzonego problemu/błędu. Proste jest także szybkie tworzenie nowego klienta w CRM oraz jego automatyczna identyfikacja podczas interakcji (rozmowy telefonicznej).

Możliwość tworzenia wzorców e-maili oraz reguł ich automatycznego obsługiwania pozwala usystematyzować i zautomatyzować cykliczne zadania

Interaktywne raportowanie w CRM
SPRINT CRM dostarcza narządzi do raportowania dla wszystkich obszarów zarządzanych w CRM – sprzedaży, serwisu oraz marketingu. Jest to raportowanie wewnętrzne CRM i nie wymaga podłączenia do hurtowni danych. W narzędziu przygotowano gotowe do użycia najczęściej wykorzystywane raporty (np. analiza statusu potencjalnych szans, zamknięte szanse, zgłoszenia serwisowe wg klienta). Oprócz tego użytkownicy mają możliwość tworzenia zestawień i analiz, zgodnie z własnymi potrzebami.

To, na co należy zwrócić uwagę przy raportach interaktywnych, to fakt, że są one wyświetlane nie tylko w formie tabeli, ale również bogatego zestawu wykresów (kołowych, liniowych, słupkowych). Istnieje również możliwość ich eksportowania (formy tabelarycznej) do arkusza Excel oraz tworzenia dowolnej liczby wariantów dla danego raportu, wedle potrzeb użytkownika.

Już w dwa miesiące

SPRINT CRM został przygotowany wspólnie przez firmy 7milowy – partnera SAP specjalizującego się w rozwiązaniach dla firm średniej wielkości, oraz BCC – największej firmy wdrożeniowej SAP w Polsce i Partnera Eksperta SAP w zakresie CRM. Połączenie tych doświadczeń zaowocowało nie tylko pakietem gotowych do użycia funkcji CRM-owych, ale także przetestowaną przy okazji wdrożeń innych rozwiązań SPRINT metodyką projektową. Integralną częścią rozwiązania jest gotowa koncepcja, zawierająca opis oferowanych scenariuszy i wyszczególnienie wymaganych dostosowań.

Firma 7milowy od lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań SAP gotowych do użytku. W odpowiedzi na sygnały z runku dołączyliśmy do naszej rodziny SPRINT rozwiązanie SAP SPRINT CRM. Przygotowaliśmy je z myślą o tych firmach, które poszukują rozwiązań bogatych funkcjonalnie, zaspokajających ich potrzeby w zakresie zarządzania relacjami z klientami, a zarazem takich, które nie będą wymagały kosztownego i długotrwałego projektu wdrożeniowego - mówi Jarosław Proskórnicki, Lider Zespołu Logistyki w 7milowym.

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu odbywa się z minimalnym zaangażowaniem klienta. Gotowa dokumentacja techniczna i wsparcie konsultantów Grupy BCC na etapie testów i startu produktywnego pozwalają cały proces wdrożenia zamknąć nawet w dwóch miesiącach.

SPRINT CRM jest oferowany w ramach inicjatywy SAP Rapid Deployment Solutions (SAP RDS). W SAP RDS klienci otrzymują bogaty zestaw funkcji i najlepsze światowe praktyki biznesowe – za z góry ustaloną, umiarkowaną cenę. Licencje SAP RDS są oferowane klientom na specjalnych warunkach promocyjnych.

CRM w outsourcingu

Dodatkowym atutem, jeszcze bardziej przyspieszającym moment rozpoczęcia pracy ze SPRINT CRM jest oferowanie go w modelu outsourcingu (system jest utrzymywany i administrowany w Centrum Outsourcingowym BCC). Pozwala to obniżyć koszty inwestycji wdrożeniowej oraz koszty utrzymania i rozwoju systemu w przyszłości.

Ideę SPRINT CRM można podsumować jako „łatwiej, szybciej, taniej”. W tę strategię wpisuje się komplementarna oferta Centrum Outsourcingowego BCC – udostępnienia rozwiązania SPRINT CRM w modelu outsourcingu. Outsourcing systemu w BCC to przekazanie problemu z całą warstwą techniczną i administracyjną: serwerami, wydajnością, monitorowaniem dostępności specjalistom z BCC. My zajmujemy się zapleczem informatycznym, a klient może skoncentrować się na rozwijaniu relacji ze swoimi klientami i partnerami - podsumowuje Maciej Rusinek, Menedżer Sprzedaży, BCC

Dobrze jest zacząć od SPRINTA

SPRINT CRM to dobre rozwiązanie dla firm z sektora MSP, pozwalające na kontrolowane wdrożenie rozwiązania CRM, szczególnie gdy klient posiada już system SAP ERP. To również dobre rozwiązanie dla firm dużych, dla których może to być sposób na zaznajomienie się z aplikacją i rozpoczęcie definiowania do niego wymagań zmiany, w celu przystosowania do potrzeb organizacji. W obu przypadkach jest to dobre rozwiązanie, od którego można rozpocząć przygodę z SAP CRM i myśleć o rozwijaniu jego funkcjonalności na zasadzie małych kroków.

Zakres SPRINT CRM został skrojony dla najczęściej pojawiających się wymagań CRM, możliwe jest jednak również wybranie z tego zakresu tylko interesujących klienta funkcjonalności.


powrót do listy poradników