Precyzyjne rozliczanie surowców – kontrolingowe narzędzie do ustalania kosztów produkcji

Rozwiązanie przygotowane przez spółkę 7milowy dla firm produkcyjnych, które chcą urealnić koszty produkcji w oparciu o ceny i ilości wykorzystywanych surowców. Produkt jest rozszerzeniem standardu SAP - do wdrożenia konieczne jest posiadanie modułu SAP FI, SAP CO, SAP MM i SAP PP.

Pierwsze odchylenie od ceny rzeczywistej surowca może nastąpić na etapie jego zakupu. Wynika ono z różnic cenowych czyli różnicą pomiędzy ceną po jakiej przyjęto surowiec na magazyn, a ceną jaka był fakturze.  Z uwagi na brak czasu te odchylenia są uśredniane i rozdzielane pomiędzy wszystkie zlecenia produkcyjne przedsiębiorstwa. W wyniku takiego działania trudno później określić, które surowce są nośnikiem największych odchyleń, a tym samym które produkty należy odpowiednio doszacować lub odciążyć. Takie podejście powoduje również, że korygujemy koszty produkcji wyrobów, które w rzeczywistości tego nie wymagają. Podobny mechanizm działa przy rozliczaniu odchyleń, które wynikają z różnicy pomiędzy umownym (np. wg receptury) a rzeczywistym zużyciem składników do produkcji.

Rozwiązanie przygotowane przez 7milowy, poprzez szczegółową analizę danych dotyczących procesu zakupu surowca, umożliwia bez większego nakładu pracy precyzyjną korektę kosztów produkcji. Co ważniejsze, jeżeli odchylenia cenowe powstały w odniesieniu do danego surowca, system skoryguje koszty tylko tych wyrobów i półproduktów, które są związane z danym surowcem.

Autorski produkt 7milowego pozwala na szybkie i precyzyjne urealnienie  kosztów produkcji przedsiębiorstwa. W przypadku gdy koszt zakupu surowca często się zmienia (np. ze względu na rynek czy zmiany kursowe), a sam udział surowca w procesie produkcji jest znaczący, wówczas mechanizm gwarantuje nam możliwość uzyskania zawsze realnego kosztu wytworzenia danego wyrobu.

Produkt jest rozszerzeniem standardu SAP. Narzędzie można uruchomić w dwóch trybach – testowym i produktowym. Rozwiązanie jako aplikacja testowa generuje raport przedstawiający sposób rozdziału odchyleń. W przypadku uruchomienia programu w trybie rzeczywistym konieczne jest wykonanie przeksięgowań odchyleń po stronie SAP CO. Rozwiązanie w zależności od wymagań funkcjonalnych wymaga dostosowania pod konkretnego klienta (prace ABAP).

Zainteresowanych rozwiązaniem, prosimy o kontakt.


powrót do listy innych rowiązań