Opis funkcjonalny

SPRINT ERP to kompleksowe i zintegrowane rozwiązanie SAP Business All-in-One zbudowane przez 7milowego w oparciu o najnowszą wersję systemu SAP. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami systemu SAP SPRINT ERP w poszczególnych obszarach biznesowych.

Rachunkowość finansowa (SAP FI)

Rachunkowość finansowa służy do prowadzenia księgowej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Jej zastosowanie umożliwia prowadzenie planu kont, sporządzanie sprawozdań finansowych do celów ustawowych, obsługę rozrachunków, obsługę kasy oraz wyciągu bankowego. Ponadto rachunkowość finansowa – ze względu na to, że pośredniczy w przekazywaniu wartości pomiędzy modułami logistycznymi a modułami zarządczymi, takimi jak kontroling i treasury – jest ważnym ogniwem integrującym system.

Księgowość majątku trwałego (SAP FI-AA)

Rachunkowość majątku trwałego służy do prowadzenia księgowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, finansowego majątku trwałego oraz pozostałych składników (np. pozostających w ewidencji pozabilansowej). Ewidencja ta jest zintegrowana z pozostałymi modułami systemu (m. in. księgą główną, księgą dostawców, księgą odbiorców, controllingiem). Funkcjonalność rachunkowości majątku trwałego umożliwia wielowymiarową wycenę i klasyfikację majątku zgodnie z różnorodnymi wymaganiami (prawo bilansowe, podatkowe, wymagania grupy kapitałowej itp.), oraz w konsekwencji sporządzenie raportów wymaganych przez różne podmioty: GUS, gminy, Zarząd czy Radę Nadzorczą.

Zarządzanie płynnością (SAP TR)

Treasury służy do zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa. Na jednym raporcie (prognozie płynności) wyświetlane są kwoty wpływów i wypływów środków pieniężnych wg planowanej daty waluty. W prognozie płynności uwzględnione są operacje logistyczne, takie jak zamówienie zaopatrzenia, czy zlecenia sprzedaży oraz pozycje rozrachunkowe. Możliwe jest wprowadzanie prognozowanych pozycji bezpośrednio w module TR. Wartości z prognozy płynności mogą być zestawiane razem z wartościami sald na rachunkach bankowych oraz sald innych pomocniczych kont bankowych, dzięki czemu uzyskuje się informację o prognozowanym stanie środków pieniężnych. Informacja ta uzupełnia funkcjonalność programu płatności: dział finansowy uzyskuje ją z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty rzeczywistego ruchu środków pieniężnych.

Kontroling (SAP CO)

Kontroling wspomaga ewidencję, planowanie, rozliczanie i analizę kosztów oraz przychodów w przedsiębiorstwie dla celów zarządczych. W module tym możliwe jest odzwierciedlenie struktury miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie, tworzenie tzw. zleceń gromadzących koszty cyklicznej lub doraźnej działalności, tworzenie zleceń produkcyjnych gromadzących koszty produkcji oraz analizę przychodów/rentowności w segmentach rynku składających się z kombinacji cech takich jak np. produkt, klient, sprzedawca, kanał dystrybucji. Do dyspozycji użytkownika jest wiele metod automatycznych rozliczeń kosztów rzeczywistych i planowanych oraz elastyczny system raportowy.

Planowanie produkcji (SAP PP)

Moduł planowania i sterowania produkcją służy do zarządzania procesami planowania długoterminowego, operacyjnego oraz bieżącego sterowania wytwarzaniem produktów.

Moduł PP obsługuje strategie produkcji na magazyn, produkcji na zamówienie, montażu na zamówienie oraz wiele strategii pośrednich. Poprzez integrację z pozostałymi modułami logistycznymi pozwala tworzyć wieloletnie plany sprzedaży i produkcji, planować potrzeby materiałowe na produkty wytwarzane i nabywane na zewnątrz, planować i realizować obsługę zleceń produkcyjnych oraz produkcji seryjnej. Zastosowanie funkcjonalności modułu PP pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym osiągnąć maksymalne efekty ekonomiczne z wdrożenia systemu zintegrowanego m.in. spadek stanu zapasów wyrobów gotowych, produkcji w toku oraz surowców, poprawę wydajności oraz jakości produkcji.

Gospodarka materiałowa (SAP MM)

Gospodarka materiałowa służy do prowadzenia kontroli nad przepływem materiałów w przedsiębiorstwie. Zastosowanie wyżej wymienionego modułu pozwala na obsługę materiałów wewnątrz cyklu zaopatrzenia tzn. pozwala na zarządzanie materiałami z punktu widzenia zaopatrzenia, gospodarki zapasami oraz wprowadzania faktur jako elementu zamykającego cykl zaopatrzenia. Ponadto moduł zapewnia obniżenie stanu zapasów poprzez zastosowanie metod planowania materiałowego.

Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)

Sprzedaż i dystrybucja służy realizacji działań związanych z procesem w zakresie sprzedaży i fakturowania. Zastosowanie modułu pozwala na rejestrację czynności przedsprzedażnych (kontrakt), ustaleniu warunków na jakich sprzedaż się odbędzie, wystawienie faktury VAT. Wymienione czynności wspierane są przez liczne funkcjonalności pozwalające automatycznie przypisać klientowi wymagane warunki sprzedaży. W module Sprzedaż i Dystrybucja można wykonać typowe analizy ilościowo - wartościowe sprzedaży oraz tworzyć własne dostosowane do potrzeb.